ข้อกําหนดและเงื่อนไข

§ 1 ขอบเขต

ข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ใช้กับบริการและการส่งมอบในอนาคตทั้งหมดที่เรามีให้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเบี่ยงเบนของการซื้อของลูกค้าจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อพวกเขาได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งจ ากเราเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงทางวาจาใด ๆ จะไม่ได้ผล

ข้อตกลงเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานเงื่อนไขและความทนทานเป็นเพียงการรับประกันเท่าที่พวกเขาได้รับมอบหมายโดยเ ฉพาะเช่น

§ 2. ข้อเสนอ / สัญญา

§ 2.1. ข้อเสนอของเรานั้นไม่มีเวลา สัญญาการส่งมอบจะได้รับการสรุปโดยการออกหนังสือยืนยันคําสั่งซื้อของเราและ / หรือโดยการส่งมอบสินค้า
สําหรับเนื้อหาของสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับขอบเขตของการบริการการยืนยันคําสั่งซื้อของเราเพียงอย่างเดียวนั้นแต กหัก

§ 2.2. รายละเอียดทางเทคนิคและคําอธิบายของสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไม่รับประกันคุณสมบัติ สงวนการเปลี่ยนแปลง

§ 2.3. คําแถลงและคํามั ่นสัญญาของตัวแทนของเราจะไม่ผูกพันตามกฎหมายสําหรับเรา

§ 3. ราคา

§ 3.1. ราคานี้เป็นราคาในอดีตที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายบวกกับค่าใช้จ่ายสําหรับบรรจุภัณฑ์การประกันภัยและการขนส่ง (เช่นการจัดส่งแบบเร่งด่วน) ซึ่งคํานวณเป็นเงินบาท (THB)
เมื่อมีการร้องขอและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเรารับประกันการจัดส่งตามลําดับจากการโจรกรรมการแตกการขนส่งไฟไหม้และ
ความเสียหายจากนํ้า

§ 3.2. ข้อเสนอพิเศษรับลูกค้าของเราสําหรับการทําในต่างประเทศ

§ 3.3. แตกหักคือราคาที่เกิดจากรายการราคาลูกค้าที่ถูกต้องในวันที่ยืนยันการสั ่งซื้อ หากสินค้าถูกส่งมอบโดยไม่มีการยืนยันการสั ่งซื้อราคาจะถูกตัดสินในวันที่ส่งมอบ ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปจจัยต้นทุนในเวลาที่มีการสั ่งซื้อหรือยืนยันการสั ่งซื้อ ั หากมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของต้นทุนแรงงานหรือวัสดุที่เกิดขึ้นกับเราหรือซัพพลายเออร์ของเราและนําไปสู่การเพิ่มขึ้น อย่างมากในราคาซื้อหรือราคาต้นทุนของเราเรามีสิทธิเรียกร้องการเจรจาทั ์ นทีกับผู้ซื้อสําหรับการปรับราคา ราคาคงที่ หากไม่มีข้อตกลงภายในระยะเวลาอันสมควรเราจะได้รับการปลดเปลื้องจากภาระหน้าที่ของเราที่จะส่งมอบในส่วนของกา รส่งมอบที่โดดเด่นและสิทธิที่จะถอนตัวออกจากสัญญา

§ 4. เงื่อนไขการชําระเงิน

§ 4.1 จะต้องชําระราคาซื้อภายใน 30 วันโดยไม่หักเป็นเงินบาท (บาท ) คํานวณจากวันที่ในใบแจ้งหนี้

§ 4.2. หลังจากหมดอายุระยะเวลาผ่อนผันที่ไม่สําเร็จเราจะมีสิทธิดําเนินการบริการที่โดดเด่นเฉพาะกับการชําระเงินล่วงหน้าห ์ รือเพื่อให้พวกเขาขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของการรักษาความปลอดภัยหากผู้ซื้อค้างชําระกับเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกั นไว้ความสามารถของเขาในการจ่ายเมื่อมีการนํามาตรฐานการธนาคารมาใช้

§ 4.3. ในกรณีที่มีการผิดนัดชําระดอกเบี้ยเริ่มต้นในจํานวนที่สูงกว่า 8% ของอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานนั้นจะถือว่าตกลงกัน เรามีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีล่วงหน้าโดยเฉพาะค่าบริการค่าธรรมเนียมการเตือนและค่าธรรมเนียมทน ์ ายความ

§ 5. เวลาจัดส่ง / วันที

§ 5.1.
เวลาการส่งมอบและวันที่ส่งมอบที่เสนอโดยเรานั้นไม่มีผลผูกพันและจะมีผลเฉพาะเมื่อมีความพร้อมเต็มในเรื่องของสัญ ญา ไม่รวมการเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากเกินกําหนดส่งมอบและค่าปรับสําหรับการจัดส่งล่าช้า ภาระผูกพันในการจัดส่งของเราเริ่มต้นเมื่อลูกค้าปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเขาแล้วเท่านั้น

§ 5.2. สินค้าที่ลูกค้าสั ่งจะต้องได้รับการยอมรับภายในระยะเวลาการส่งมอบที่ระบุโดยเรา ในกรณีที่ไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเรามีสิทธิจัดส่งสินค้าและเรียกเก็บเงินตามรา ์ คาที่ตกลงกันหรือถอนจากสัญญาแ ละเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

§ 5.3. เราไม่รับผิดชอบใด ๆ สําหรับการจัดส่งล่าช้าหรือละเว้นเนื่องจากผู้จัดจําหน่ายของเรา

§ 5.4.
ในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ ายได้เช่นเหตุสุดวิสัยที่ขัดข วางไม่ให้ปฏิบัติตามระยะเวลาการส่งมอบที่ตกลงกันไว้ เหล่านี้รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินพิธีการทางศุลกากรความเสียหายด้านการขนส่งการแทรกแซงอย่างเป็นทาง การและความล้มเหลวของวัสดุผู้รับเหมาช่วงหรือเหตุการณ์ที่ยากต่อการเปลี่ยนซึ่งมีผลเช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น

§ 5.5. สําหรับการยกเลิก (การยกเลิกบางส่วน) ของคําสั ่งซื้อจะต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรด่วนของเรา เราขอสงวนสิทธิในการคิดค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามอย่างน้อย 35% ของมูลค่าสินค้า ์

§ 5.6. เรามีสิทธิที่จะทําการจัดส่งและบริการบางส่วนเท่าที่เป็นไปได้สําหรับลูกค้า

§ 6. เงินกู้

§ 6.1.
มีการพิจารณาซื้อรากฟนเทียมและเครื่องมือที่ขอเช่าระยะสั้นและจะออกใบแจ้งหนี้หากไม่ส่งคืนภายในสามสิบวันนับจา ั กวันส่งมอบ มีการพิจารณาการซื้อสินเชื่อและอุปกรณ์เช่าที่ขอให้ทดลองใช้ฟรีและจะออกใบแจ้งหนี้หากไม่ได้รับคืนภายในสามสิบวัน ของระยะเวลาการให้ยืม

§ 6.2. เครื่องมือที่ส่งคืนและ / หรือการปลูกถ่ายที่แสดงความเสียหายใด ๆ จะถูกเรียกเก็บโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ยังนําไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์หรือการติดฉลาก อุปกรณ์ทําความสะอาดที่ส่งคืน / เช่ารถขับจะต้องทําความสะอาดก่อนจัดส่งและตรวจสอบการทํางาน การเตรียมการ การซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะถูกเรียกเก็บโดยไม่มีข้อยกเว้น

§ 6.3. เครื่องมือที่เราจัดเตรียมจะต้องได้รับการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล การส่งคืนจะต้องมาพร้อมกับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรบนแผ่นเสริมในการทําความสะอาดที่ดําเนินการ หากเครื่องมือทําความสะอาดไม่เพียงพอหรือหากไม่มีการยืนยันดังกล่าวผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทําความ
สะอาด 300 ดอลลาร์สหรัฐ

§ 6.4. ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการขนส่งสําหรับการส่งคืนเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า

§ 7. การรับประกันการตรวจสอบและการแจ้งข้อบกพร่อง

§ 7.1.
การเรียกร้องการรับประกันของลูกค้าถือว่าเขาได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการตรวจสอบตามกฎหมายและข้อร้องเรียน ในกรณีที่มีข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดหรือความไม่สมบูรณ์ของสินค้าจะต้องรายงานข้อร้องเรียนให้เราเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในสองสัปดาห์หลังจากมาถึงของการส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางภายใต้ชื่อที่ระบุชื่อของข้อบกพร่องและหมายเลขคําสั ่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ ตามคําขอของเราสินค้าที่ชํารุดจะต้องถูกส่งกลับมาให้เรา การเรียกร้องของลูกค้าเนื่องจากความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของการจัดส่งจะถูกแยกออกหากเขาไม่ปฏิบัติตามข้ อผูกพันนี้ การเรียกร้องการรับประกันของลูกค้าที่เราพบในทุกกรณีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราไม่ว่าจะโดยการปรับปรุงเสริมที่ขาด หาย ไปหรือแลกเปลี่ยนภายในเวลาที่เหมาะสม เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงไม่มีการขาดหายไปหรือแลกเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับลูกค้าที่เกิดขึ้น ลูกค้ามีสิทธิได้รับการลดราคาหรือการแปลง ์ (การยกเลิกสัญญา) ด้วยข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการแปลงจะถูกยกเว้น การเรียกร้องการรับประกันสําหรับเครื่องยืม / เช่าไดรฟ์ นั้นมีการแลกเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

§ 7.2. เราไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมของสินค้าของเราตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ เช่นเดียวกับการเบี่ยงเบนทางแสงซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานที่เหมาะสมของสินค้า

§ 7.3. การเรียกร้องการรับประกันจะต้องได้รับการยืนยันในศาลภายในสี่สัปดาห์ของการจัดส่งสินค้า ระยะเวลาเริ่มต้นด้วยวันที่ส่งมอบหรือเก็บสินค้า เราให้การรับประกันสําหรับข้อบกพร่องที่มีอยู่ ณ เวลาที่จัดส่ง

§ 7.4.
เท่าที่เป็นไปได้ลูกค้ามีหน้าที่ต้องให้เราดําเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นรวมถึงการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยั นการมีอยู่ของข้อบกพร่องใด ๆ ข้อบกพร่องของแต่ละบุคคล แต่เป็นส่วนที่เป็นอิสระจากการจัดส่งหรือบริการไม่ว่าในกรณีใดก็ตามคุณไม่สามารถถอนตัวออกจากสัญญาทั้งหมดหรือเ ปลี่ยนสัญญาทั้งหมดได้

§ 8. ค่าตอบแทน

§ 8.1. การเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดไม่รวมในกรณีที่ประมาทเลินเล่อเล็กน้อย สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับการบาดเจ็บส่วนบุคคล

§ 8.2. นอกจากนี้ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นราคาขายที่ตกลงกันมากที่สุด การทดแทนความเสียหายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจะไม่รวมในกรณีใด ๆ

§ 8.3. การเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ สามารถยืนยันได้ในศาลภายในหกเดือนหลังจากบุคคลที่คุ้นเคยกับความเสียหายนั้นได้รับรู้ถึงความเสียหายดังกล่าวหรื
ออย่างล่าสุดภายในสามปีหลังจากการเรียกร้อง ข้อกําหนดที่มีอยู่ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อกําหนดที่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นสําหรับความเสียหายนั้นจะมี ผลบังคับใช้แม้ว่าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากหรือแทนการเรียกร้องการรับประกัน

§ 9.บทบัญญัติทั ่วไป

§ 9.1.
การปลูกถ่ายหรือเครื่องมือทั้งหมดจะถูกส่งภายใต้การเก็บรักษาชื่อและยังคงเป็นทรัพย์สินของเราจนกว่าจะชําระเงินเต็ มจํานวนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและจนกว่าจะชําระยอดคงเหลือในบัญชีปจจุบัน ั 

§ 9.2.
หากส่งมอบภายใต้การสงวนสิทธิของลูกค้าลูกค้าจะมอบหมายให้เราเรียกร้องกับบุคคลที่สามตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้ ์ นผ่านการขายหรือการประมวลผลสินค้าของเราจนกว่าการชําระเงินครั้งสุดท้ายของการเรียกร้องของเราในบัญชีการชําร ะเงิน

§ 9.3. ค่าธรรมเนียมการใส่: การปลูกถ่ายหรือเครื่องมือทั้งหมดที่ส่งคืนหลังจากได้รับอนุมัติล่วงหน้าสําหรับเครดิตและ / หรือการฝากขายจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใส่มาตรฐานสูงถึง 30% สําหรับเครื่องมือและ 40% สําหรับการปลูกถ่ายของค่าเริ่มต้น, การเคารพ ราคาขาย .

§ 9.4.
ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ธุรกิจของเขาตราบใดที่การทําธุรกรรมตามสัญญาไม่สมบูรณ์โดย ทั้งสองฝ่ าย หากไม่ได้รับข้อความจะถือว่าได้รับการประกาศแม้ว่าจะถูกส่งไปยังที่อยู่สุดท้ายที่ลูกค้ารู้จัก

§ 9.5. รูปแบบหรือภาพประกอบใด ๆ และสิ่งที่คล้ายคลึงกันยังคงเป็นทรัพย์สินของเราเสมอ ลูกค้าไม่ได้รับสิทธิในการใช้หรือแสวงหาประโยชน์

§ 9.6.
หากข้อกําหนดส่วนบุคคลของข้อกําหนดและเงื่อนไขทั ่วไปเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สอดคล้องกันข้ อกําหนดที่เหลือจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบและจะตีความหรือเสริมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องตาม ที่ต้องการ กฎหมาย. นอกจากนี้ยังนําไปใช้กับกรณีของพื้นที่สัญญาที่เป็นไปได้

§ 10. สถานที่แสดง

§ 10.1. สถานที่ปฏิบัติตามหนี้สินภายใต้สัญญานี้คือระยองประเทศไทย

§ 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ / เขตอํานาจศาล

§ 11.1. สถานที่พิเศษที่มีเขตอํานาจสําหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้คือระยองประเทศไทย

§ 11.2.
กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายไทยซึ่งไม่รวมถึงการบังคับใช้ของอนุสัญญาสหประชาชาติเวียนนาว่าด้วยสัญญาสําหรับ
การขายสินค้าระหว่างประเทศ

PlusORTHO (Thailand) Co. Ltd.
Rayong, November 1, 2019